Aktuálne výzvy

Na tomto mieste Vám prinášame aktuálne výzvy a ich stručný popis.
Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie.

OPKZP-PO4-SC431-2018-48 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

OPKZP-PO1-SC122-2018-47 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody.

OPKZP-PO4-SC421-2018-46 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - VÝZVA ZAMERANÁ NA PODPORU INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ V PRIEMYSLE.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020.

OPKZP-PO1-SC141-2018-45 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

OPII-2018/7/1-DOP 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.

IROP-PO2-SC221-2018-35 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Prosím informujte sa u nás aj o ďalších aktuálnych výzvach.

Ucelený zoznam s podrobným popisom a komplexnými informáciami nájdete tu.