Aktuálne výzvy

Na tomto mieste Vám prinášame aktuálne výzvy a ich stručný popis.
Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie.

2021/001 - Výzva - Poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby.

2021/001 - Výzva - Výstavba, Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

50/PRV/2020 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK.

ENVIROFOND - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

OPKZP-PO1-SC141-2020-65 - Výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií.

OPKZP-PO1-SC123-2020-64 - Výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti vôd a vodného hospodárstva.

OPKZP-PO4-SC411-2020-63 - Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR .

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

OPKZP-PO4-SC411-2019-61 - Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

OPKZP-PO4-SC451-2019-60 - Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

OPKZP-PO4-SC421-2019-59 - Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

OPKZP-PO1-SC111-2019-58 - Výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

OPKZP-PO1-SC111-2019-56 - Výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Prosím informujte sa u nás aj o ďalších aktuálnych výzvach.

Ucelený zoznam s podrobným popisom a komplexnými informáciami nájdete tu.